Privacyverklaring

Project XL2M, gevestigd aan Beatrixstraat 19 4101 HJ Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.xl2m.nl
Beatrixstraat 19 4101 HJ Culemborg
06-29573458

Harry de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Project XL2M.
Hij/zij is te bereiken via info@xl2m.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Project XL2M verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Project XL2M verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit gebeurd onder toezicht en met toestemming van ouder(s)/verzorger(s).
– burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Project XL2M verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Het kunnen declareren van de gegeven behandelingen bij de betreffende zorgverzekeraar.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is bij Project XL2M geen sprake van geautomatiseerde verwerkingen bij besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Project XL2M) tussen zit. Project XL2M gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Intramed: administratief programma om medisch dossier op te bouwen en beveiligd te bewaren.
Evry: administratief programma om medisch dossier op te bouwen en beveiligd te bewaren.
Microsoft Office 365: verwerking en versleuteling gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Project XL2M gebruikt de verstrekte gegevens enkel gedurende de tijd die nodig is de doelstelling te realiseren en de hulpvraag van de cliƫnt te beantwoorden. Wij hanteren een bewaartermijn van 15 jaar zoals wettelijk verplicht (wet WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden
Project XL2M verkoopt uw gegevens niet aan derden. De gegevens worden enkel gedeeld met belanghebbenden en uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Project XL2M gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Project XL2M en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@xl2m.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Project XL2M wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Project XL2M neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze zorgverleners of via info@xl2m.nl